Insamlingstillstånd

Pidä Saaristo Siistinä – Håll Skärgården Ren ry
Insamlingstillstånd RA/2020/327

Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen, 17.11.2017

Tid och område för anordnande av insamlingen: Tillståndet gäller 1.1.2020-31.12.2021 i hela Finland förutom på Åland.

Insamlingssätt och vädjan: Vi vädjar till publiken via internetannonser, i broschyrer och tryckmaterial, via radioreklam och bössinsamling, genom att ordna insamling via textmeddelande, där doneringen görs genom att skicka textmeddelande till ett avgiftsbelagt servicenummer, och i olika tillställningar och evenemang.

Användningsändamål för de insamlade medlen: De insamlade medlen används till att upprätthålla Håll Skärgården Ren rf:s Sälle-tjänster (sopstationer, torrtoaletter, flytande sugtömningsanläggningar) och servicefartygens uppehåll, skötsel, anskaffningskostnaderna av nya servicefartyg samt till finansiering av det miljöfostringsarbete föreningen ägnar sig åt och skyddande av vattenområden.

Tiden, inom vilken de insamlade medlen är meningen att användas för ändamålet: 2020-2021

Dataskyddsbeskrivning

Vi förbinder oss att respektera integritets- och dataskyddet. Vi behandlar personuppgifter ansvarsfullt inom de ramar som personuppgiftslagen uppställer.

1. Den personuppgiftsansvarige:

Håll Skärgården Ren – Pidä Saaristo Siistinä rf (nedan HSR rf), Slottsgatan 16, 20100 Åbo, tfn 02 274 5500, salle@pssry.fi www. hallskargardenren.fi

2. Kontaktperson i registerärenden:

Katriina Murto, Slottsgatan 16, 20100 Åbo, tfn 02 274 5500, salle@pssry.fi

3. Ändamålet för behandlingen av personuppgifterna

Syftet med HSR rf:s behandling av personuppgifter är att sköta de skyldigheter och uppgifter som medlems- och intressentgruppsrelationer eller andra därmed jämförbara relationer, såsom med donatorer, ger upphov till, att hålla kontakten med medlemmar och intressentgrupper samt marknadsföring.

Kontakt- och medlemsinformation samlas in för skötsel av medlemsärenden, informering och fakturering.  Utgående från uppgifterna kan sammanställas statistik, där enskilda medlemmar inte kan identifieras.

Informationen i medlemsregistret behandlas med hjälp av en elektronisk medlemsregistertjänst (Avoine Oy) och uppgifterna sparas därför på tjänsteleverantörens servrar. I samband med anmälningar till evenemang behandlas personuppgifter i tjänsten Lyyti.

4. Insamling av personuppgifter och normala källor

HSR rf samlar direkt in personuppgifter i följande sammanhang:

  • när du besöker vår webbsida,
  • när du beställer HSR rf:s nyhetsbrev eller annat material,
  • när du gör en donation till HSR rf
  • när du sänder respons till HSR rf eller annars är i kontakt per e-post, responsblankett eller brev,
  • när du besvarar HSR rf:s enkäter
  • när du anmäler dig till eller deltar i evenemang, kampanjer och frivilligverksamhet som HSR rf anordnar,
  • när du deltar i tävlingar och utlottningar

Personuppgiftsregistret innehåller följande uppgifter:

  • Fullständigt namn och kontaktuppgifter (såsom postadress, e-postadress, telefonnummer och land)
  • identifieringsuppgifter (såsom kön och födelseår, frivilliga)

Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att sköta våra medlems- och intressentgruppsrelationer (såsom kontaktsätt, vattenområde, medlemsnummer, modersmål, mottagande av nyhetsbrev, donations- och betalningsuppgifter, bankkontonummer samt övriga uppgifter som är nödvändiga för uträttandet av ärenden).

Uppgifterna som registreras i personregistret fås genom personens egen anmälan och/eller via medlemsanslutningsblanketten som medlemmen fyllt i eller via någon annan kommunikationskanal.

När du uppger uppgifter som gäller andra än dig själv försäkrar du att du har rätt att anmäla dessa uppgifter.

5. Lagring av personuppgifter

De uppgifter som samlats in i personuppgiftsdatabasen sparas bara så länge som kan anses nödvändigt med tanke på de ändamål som fastställts för behandlingen av personuppgifterna. HSR rf fastställer tidsramar och praxis för avlägsnandet av uppgifterna samt ser till att föråldrade och onödiga uppgifter stryks.

6. Utlämnande av uppgifter

Uppgifterna som sparats i registret utlämnas inte regelmässigt till någon utanför föreningen, inte heller utanför EU eller EES.

Vi kan överlämna personuppgifterna till tredje parter som behandlar personuppgifter för vår räkning med stöd av det uppdrag vi gett. Dessa tredje parter får inte använda personuppgifterna för något annat ändamål än för att producera den tjänst vi har kommit överens om, t.ex. utskick av medlemspost. När vi anlitar underleverantörer ser vi på lämpligt sätt till att uppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsbeskrivningen.

7. Principerna för skyddet och behandlingen av personuppgifter

HSR rf iakttar god informationsförvaltningssed samt den aktsamhetsplikt och kravet på skydd som lagstiftningen ställer.

Personuppgifterna förvaras som konfidentiella och användarna av medlemsregistret är bundna av tystnadsplikt. Det elektroniska medlemsregistret finns på en lösenordsskyddad server. HSR rf och Avoine Oy gör sitt bästa för att bevara datasäkerheten.

HSR rf begränsar dessutom kretsen av personer som behandlar personuppgifter så att det enbart är de av HSR rf:s och samarbetspartnernas anställda som med tanke på sina arbetsuppgifter behöver kunna behandla personuppgifter som har tillgång till dem.

8. Granskningsrätt och rätt att korrigera uppgifterna

En person upptagen i registret kan kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne i föreningens medlemsregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom/henne. Begäran om granskning av uppgifterna riktas skriftligt till den person som är ansvarig för registerärenden.

Man har rätt att kräva att en felaktig uppgift korrigeras. Begäran riktas skriftligt till den person som är ansvarig för registerärenden.

Huom!

Tämä keskeyttää tapahtuman ja siirtää sinut takaisin etusivulle

Takaisin etusivulle Sulje